Bước 1: Nhập thông tin

Kích hoạt bộ sách nói

Xin vui lòng điền đầy đủ thông tin của bạn vào ô dưới đây.

Xin vui lòng nhập họ tên người được kích hoạt
Số điện thoại phải chưa ít nhất 9 số.
Xác nhận chưa chính xác số điện thoại.
Lưu ý: số điện thoại phải là số điện thoại tối thiểu 10 chữ số, mỗi số điện thoại chỉ được đăng ký duy nhất 1 tài khoản. Nếu bạn đã có tài khoản rồi vui lòngbấm vào đây